/>

Disclaimer

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  1.1. de webpagina: iedere pagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer heeft opgenomen met de intentie deze daarop te laten gelden;

  1.2. de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;

  1.3. gebruik(en): onder meer het laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen, verzenden, kopiëren, bewaren, doorsturen, verspreiden, gebruiken van aangeboden diensten, plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen, huren);

  1.4. u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;

  1.5. de inhoud: onder meer teksten, statische of dynamische afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videoclips of -fragmenten en/of andere objecten;

  1.6. schade: directe of indirecte schade van welke aard ook, bijvoorbeeld verlies van data of zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 2. Alle artikelen van deze disclaimer zijn van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken, stemt u onvoorwaardelijk in met deze disclaimer.

 3. De uitgever spant zich ervoor in regelmatig de informatie op de webpagina te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder enige garantie ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.

 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te gebruiken.

 6. De uitgever mag de webpagina op elk gewenst moment veranderen of beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van verandering of beëindiging van de webpagina.

 7. Inhoud die is aangeleverd door derden is niet door de uitgever onafhankelijk beoordeeld, getest, gecertificeerd of geverifieerd, in zijn geheel of gedeeltelijk, en als zodanig geeft de uitgever geen garantie met betrekking tot deze inhoud.

 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan resulteren in een inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten of onwettig handelen met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent verantwoordelijk voor alle data en verzoeken die u vanuit de webpagina verzendt.

 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina worden aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

 10. U zal de uitgever, dienst werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen, e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants, e.d., die een direct of indirect gevolg zijn van uw gebruik van de webpagina en/of uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

Back